Pelastetaan koulutus

Koulutukseen on panostettava, jotta voimme pitää maamme kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Säästöjä saamme toisaalta, esimerkiksi yritystukia voidaan karsia.

Peruskoulujen erityistukeen on kohdistettava enemmän taloudellisia resursseja ja erityistuen opetusryhmiä on perustettava lisää. Joustavat tasoryhmät parantavat opetuksen laatua siten, että oppilaat saavat omien kykyjensä mukaista opetusta.

Vuosityöaika ei sovellu perusopetukseen. Opetustunteja pitää jatkossakin voida vapaasti suunnitella muualla kuin koulun tiloissa. Opettajien työtaakkaa – samalla kun palkat pysyvät samana – ei pidä lisätä, koska opettajat ovat jo nyt ylityöllistettyjä. Suunnitellut työajan muutokset uhkaavat opetuksen laatua ja vähentävät alan houkuttelevuutta.

Ammattioppilaitosten antamia lähitunteja on lisättävä. Nykyinen ideologia itseohjautuvuudesta jättää nuoret opiskelijat pitkälti oman onnensa nojaan, jolloin riski keskeyttää koulutus kasvaa. Syrjäytymisriski kasvaa vailla koulutusta jäävillä nuorilla.

Yliopistojen autonomiaa on vahvistettava. Yliopistojen riippuvuutta valtion rahoituksesta on vähennettävä esimerkiksi pääomituksella. Perustutkimukseen ja opetukseen on kanavoitava pysyvää lisärahoitusta kilpaillun rahoituksen sijaan.

Suomen perustutkimus on kriisissä

Olen huolestuneena seurannut koulutussäästöjen aiheuttamia lamaannuttavia seurauksia tutkimusalalla. Säästöt ovat toimineet siten, että yliopistoissa on tehty huomattavia henkilöstövähennyksiä. Professoriliiton tuoreen selvityksen (22.2.2019, kannanotto: Professorivähennykset on pysäytettävä) mukaan vuonna 2018 Suomessa oli 429 professoria vähemmän kuin vuonna 2009. Se on liki 18% vähemmän tieteen ylintä asiantuntemusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomessa tehdään entistä vähemmän perustutkimusta. Toimivaa tutkimusryhmää johtaa professori, joka antaa oppilaitoksessaan ylintä opetusta ja omalla asiantuntemuksellaan vie tutkimusta kohti tulevaisuuden innovaatioita. Pätevällä professorilla on tukenaan laaja kansainvälinen tutkijaverkosto, joka auttaa häntä kehittämään tutkimusta ja omaa tieteenalaansa tulevaisuuden ehdoilla.

Julkisuudessa on usein harhaanjohtavasti väitetty, että henkilöstövähennykset yliopistoissa johtaisivat tehokkuuteen, koska on saatu “löysät pois”. Tämä ei pidä paikkaansa. Jäljelle jäänyt yliopistojen tutkimustoiminta ei toimi enää tehokkaasti. Kun hallitus on kiristänyt rahoitusta, se on samaan aikaan lisännyt poliittista ohjausta, mikä ilmenee kilpailutetun rahoituksen määrän lisäämisenä. Jopa 70% tutkimusryhmän rahoituksesta voi koostua lyhytaikaisesta projektirahoituksesta. Näin suuri kilpailutetun rahan osuus on johtanut siihen, että leijonanosa niin professoreiden kuin päätutkijoidenkin työajasta kuluu hallinnon pyörittämiseen ja uusien hakemusten kirjoittamiseen. Kaikki paperin pyörittelyyn kuluva työaika on pois tutkimusryhmän koko olemassaolon tarkoituksesta – tieteen tekemisestä.

Tutkijoista on tullut pätkätyöläisiä, joiden tulevaisuus on epävarma. Tämä heikentää työssä jaksamista ja motivaatiota. Tutkijoiden muutto ulkomaille onkin kiihtynyt viime vuosina. Kun kysyntää ja arvostusta riittää rajojen ulkopuolella myös muille suomalaisille korkeakoulutetuille, on osaamisvaihtotase kääntynyt negatiiviseksi.

Tieteen kehityssuunta Suomessa johtaa vääjäämättä siihen, että Suomi on tipahtamassa länsimaiden kehityksestä. Meistä tulee perävaunu junaan, jonka veturi löytyy muualta. Tulevaisuudessa lähimmät verrokkimaamme ovat akselilla Puola-Romania. Tämänsuuntainen kehitys on kuitenkin vielä pysäytettävissä. Se vaatii politiikan suunnan muutosta tiedemyönteiseksi. Kyse on arvoista. Ensimmäinen korjaava askel on vähentää keskinäisen kilpailun määrää siirtämällä Suomen Akatemian kilpailtua rahoitusta takaisin yliopistojen perusrahoitukseen. Tutkimusryhmien keskinäistä yhteistyötä on lisättävä, ei keskinäistä kilpailua.

Liberaalitohtorin vaaliteemat

Olen 48-vuotias filosofian tohtori, kemian ja matematiikan lehtori ja 12-vuotiaan tytön äiti. Toimin aiemmin yli 15 vuotta biotieteiden tutkijana. Olen tiede- ja koulutuspolitiikan asiantuntija. Haluan tehdä politiikkaa vankalla asiantuntemuksella ja terveellä järjellä.

Haluan yhteiskunnan, jossa ihmisillä on enemmän vapautta ja vastuuta, sekä vähemmän sääntelyä ja byrokratiaa. Päätöksenteon on perustuttava tutkittuun tietoon. Koulutukseen ja tieteeseen on panostettava, jotta Suomi ei tipahda länsimaiden kehityksestä. Ilmastonmuutoksen torjunta on seuraavan vaalikauden keskeinen haaste. Sosiaaliturva on uudistettava. Perustulo takaa parhaiten minimitoimeentulon kaikille.

Näitä asioita haluan edistää parlamentaarisessa päätöksenteossa:

KOULUTUSPOLITIIKKA

Koulutukseen on panostettava, jotta voimme pitää maamme kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Säästöjä saamme toisaalta, esimerkiksi yritystukia voidaan karsia.

Peruskoulujen erityistukeen on  kohdistettava enemmän taloudellisia resursseja ja erityistuen luokkia on perustettava uudelleen. Joustavat tasoryhmät parantavat opetuksen laatua siten, että oppilaat saavat omien kykyjensä mukaista opetusta.

Ammattioppilaitosten antamia lähitunteja on lisättävä. Tämä tarkoittaa ammattiopettajien määrän lisäämistä.

Yliopistojen autonomiaa on vahvistettava. Yliopistojen riippuvuutta valtion rahoituksesta on vähennettävä esimerkiksi pääomituksella. Yksityisten yliopistojen perustaminen on mahdollistettava, jotta opetuksen laatua voidaan parantaa.

TIEDEPOLITIIKKA Tieteeseen panostamisen tulee tapahtua asiantuntijoita kuunnellen. Tieteen vapaus on tärkeä arvo, joka on säilytettävä. Valtion ohjausta on vähennettävä, ja samalla perustutkimuksen rahoituspohjaa on laajennettava. Valtion tutkimuslaitosten kytkökset monopoliyhtiöihin (esim. THL ja Alko) on purettava vapaan tieteen edistämiseksi. Suomen Akatemian kilpailutettavaa rahoitusta on uudelleen ohjattava pysyvämpään perusrahoitukseen. Nykyisellään kilpailun määrä on liiallista, jolloin tutkijoiden aika kuluu hakemusten kirjoittamiseen tutkimuksen teon sijaan. Tämä vähentää tehokkuutta.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen vaatii pikaisia toimia uudelta hallitukselta. Tehokkain keino päästöjen rajoittamiseksi on vähentää teollisuuden päästöjä. Hiilivero auttaisi kohdentamaan rasitetta saastuttajille ja motivoisi vähäpäästöisempiin energiamuotoihin panostamista. Yritystukia on karsittava ensisijaisesti fossiilisia polttoaineita kuluttavalta raskaalta teollisuudelta. Kannatan ydinvoiman lisäämistä, koska kyse on energiamuodosta, joka on puhdasta, tehokasta, turvallista ja luetettavaa. Lakeja on muutettava niin, että uudet pienydinreaktorit tulevat mahdolliseksi 2020-luvun loppupuolella, kun tekniikka kehittyy riittävästi.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on otettava keskeiseksi ympäristöpolitiikan tavoitteeksi.

Hiilinielujen laskentaperusteet on arvioitava uudelleen puolueettomien asiantuntijoiden toimesta ilman poliittisen vallan väliintuloa. Päätöksenteon on perustuttava tieteeseen, ei poliittiseen lobbaukseen. Sähköautoilua on edistettävä, jolloin sähkön lataamiseen kohdistuva vero on poistettava. Polttomoottoriautojen kieltämiseen ei tule kuitenkaan ryhtyä liian pikaisesti, koska dieseliä on kehitetty puhtaanpaan suuntaan ja mikäli tämä kehitystyö jatkuu, voivat dieselautot olla tulevaisuudessa vähäpäästöinen vaihtoehto. Lyhyellä tähtäimellä autoveron poistaminen kannustaisi ihmisiä hankkimaan uusia, vähemmän saastuttavia autoja.

PERHEPOLITIIKKA

Naisten asemaa työmarkkinoilla on parannettava. Perhevapaauudistuksen tavoitteena tulee olla lasten hankinnasta aiheutuvien kulujen tasaisempi jakaminen molempien huoltajien työnantajien kesken. Tämä vähentäisi nuoriin naisiin kohdistuvaa syrjintää työmarkkinoilla. Isiä tulee kannustaa jakamaan tasaisemmin vanhempainvapaita. Pelkkä perheiden sisäinen valinnanvapaus ei riitä, vaan tarvitaan isäkiintiöiden lisäämistä. Monimuotoisten perheiden tulee olla tasa-arvoisia ydinperheiden kanssa. Hoitovapaat eivät saa muodostaa kannustinloukkuja matalapalkkaisille, työttömille tai maahanmuuttajataustaisille naisille. Naisten työelämästä syrjäytymistä on ehkäistävä mahdollistamalla hoitovapaiden ja osa-aikatyön joustavampi yhdistäminen ilman sanktioita tai pelkoa tukien menetyksestä.

PERUSTURVA

Paras keino työllisyyden lisäämiseksi on kannustinloukkujen poistaminen. Perustulo vähentäisi byrokratiaa ja estäisi ihmisten tipahtamisen tukien ulkopuolelle kaikissa elämäntilanteissa. Ihmisten epäoikeudenmukainen kohtelu viranomaisten taholta myös loppuisi. Perustuloon siirtyminen voidaan toteuttaa vaiheittain niin, että harkinnanvaraiset tuet säilyvät siirtymävaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa työmarkkinatuki voidaan korvata samansuuruisella perustulolla.

Ajatuksia tasa-arvosta liberaalin näkökulmasta

Lähdin viime kesänä perustamaan Liberaalinaisia, mikä on Liberaalipuolueen jäsenyhdistyksenä toimiva naisyhdistys. Aluksi pöytälaatikkoon perustetun yhdistyksen perustajina oli myös miehiä. Kun puhetta uuden yhdistyksen perustamisesta tuli, niin siinä ei paljoa vitkuteltu. Säännöt olivat paperilla samana iltana! Yhdistys kuitenkin rekisteröitiin yhdistysrekisteriin naisporukalla, mutta vasta puoluehallituksen tuen ilmaisun jälkeen. Kaikilla suurilla puolueilla on omat naisjärjestönsä tai yhdistyksensä, mutta liberaalien piirissä hanke on kuitenkin jakanut mielipiteitä suuntaan jos toiseen. Tuntuu siltä, että osa liberaaleista pelkää naisyhdistyksen lisäävän jaottelua ja lokerointia sukupuolen perusteella. Tältä osin päällemme on kaadettu kaikkien poliittisten naisjärjestöjen perintö, jonka toisintajia meidän uskotaan olevan. Minä en pidä kovinkaan todennäköisenä, että lähdemme miesveroa ehdottamaan, ei edes läpällä. Emme aio toistaa muiden virheitä.

Meidät nähdään ilmeisesti myös jonkinlaisena ”vasemmistolaisen feminismin” saarekkeena. Tämä on kuitenkin väärä mielikuva, koska haluamme määritellä oman toimintamme itse. Haluamme määritellä feminismin uudelleen perustuen liberaaliin ajatusmaailmaan. Säännöissämme todetaan Liberaalinaisten tarkoituksena olevan naisjäsenten hankkiminen puolueelle, pehmeimpien teemojen esille tuominen viestinnässä ja erilaisten tapahtuminen järjestäminen.

Taustaa

Liberaalipuolue on vuonna 2016 perustettu puolue, jonka perustajajäsenet ovat uudistushaluisia, rohkeita ja rationaalisesti ajattelevia nuoria miehiä vailla aiempaa poliittista kokemusta. Liberaalipuolue on markkinatalouden voimaan uskovien ihmisten puolue, jonka näkökulmasta Kokoomus on liian konservatiivinen, pro-bisnes ja liian vasemmalla poliittisella kentällä. Yhdistävä tekijä Liberaalipuolueessa on uudistusmielisyys ja kansalaisten etujen ajaminen (vrt. etupiirien edut). Puolue on tuonut someviestinnässään esille painotetusti talouspolitiikkaa: verotus, yritystuet ja työmarkkinoiden toimivuus ovat todennäköisesti yleisimpiä esille tuomiamme keskustelun aiheita. Jossain vaiheessa alkoi kuitenkin olla ilmeistä, että vaikka toki puolueeseen liittyy naisiakin, niin huomattava enemmistö uusista jäsenistä on miehiä. Voimmeko siis vetää tästä sellaisen johtopäätöksen, että oikeistohenkinen talouspolitiikka vetoaa enemmän miehiin kuin naisiin? Puolue tarvitsee siis jonkinlaista siirtymää ”pehmeämpään” viestintälinjaan vetoakseen enmmän myös naisiin.

Lähtökohtaisesti liberaalissa ajatusmaailmassa ihmisten jaottelua sukupuolen, iän, rodun, uskonnon tai muun vastaavan ominaisuuden mukaan ei pitäisi tehdä, vaan ihmiset pitäisi nähdä yksilöinä ilman luokittelua. Ihmisen sukupuoli ei pitäisi lainkaan kuulua valtiolle, koska myöskään valtion ei pidä luokitella ihmisiä. Yksilöillä pitäisi olla oikeus myös jättää sukupuolensa määrittelemättä. Miksi siis Liberaalipuolueella on mitään syytä tarkastella jäseniään sukupuolen perusteella? Ei olekaan niin kauan kuin puolueen sukupuolijakauma pysyy jokseenkin tasaisena. Silloin kun näin ei ole, on kysymys asiasta, joka vaatii korjaustoimenpiteen. Mikäli tilanne sitten korjaantuu, niin naisyhdistys voidaan kenties lakkauttaa tarpeettomana.

Sukupuolten erilaisuus on realismia

Perinnöllisyystieteen tutkijat tietävät, että sukupuolen vaikutus lääketieteellisissä tutkimustuloksissa on huomioitava mahdollisena virhetekijänä, koska muuten tutkimustulokset esim. sairauksien perinnöllisyyteen liittyen voisivat olla harhaanjohtavia. Tämä johtuu mm. sukupuolten erilaisista hormonaalisista tekijöistä. Tosiasia on myös, että tietty DNA-aines periytyy vain mitokondriaalisen DNA:n välityksellä äidin kautta. Sukupuoli on siis huomioitava lääketieteessä vaikkakin pientä virhettä tutkimustuloksiin voivat toki edelleen aiheuttaa ne yksilöt, jotka eivät lukeudu kumpaankaan sukupuoleen. Ihmisten jaottelu kahteen eri sukupuoleen ei ole siten mikään tarkka jako, mutta enemmistö meistä kuitenkin kuuluu kahteen lääketieteellisesti parhaiten määriteltyyn sukupuoleen.

Sukupuolten biologisista taustatekijöistä johtuva erilaisuus ilmenee erilaisilla mieltymyksillä. Useilla naisilla näyttäisi synnynnäisesti olevan voimakkaampi mieltymys hoivaamiseen kuin miehillä keskimäärin, jos taasen miehillä on voimakkaampi sisäsyntyinen tarve valta-aseman tavoitteluun. Edelleenkään tällaisia teorioita ei kuitenkaan voi yksiselitteisesti rakentaa sukupuolen mukaan, koska hajontaa molempiin suuntiin ilmenee.

Yhteiskunnan piilorakenteet kohtelevat sukupuolia erilailla

Muut taustatekijät biologian lisäksi ovat ne yhteiskunnassamme ajan myötä syntyneet rakenteet, käytänteet tai kulttuuri, mitkä ohjaavat eri sukupuolia eri tavoin. Kotikasvatus ja koulutus saattavat edelleen kohdella eri oletettuja sukupuolia eri tavoin, vaikka räikeimmät kasvatuksessa toistuvat sukupuolten erilaisuutta korostavat käytänteet ovatkin todennäköisesti tasoittuneet.  Myös työelämä on alunperin kehittynyt useimmiten miesten ehdoilla – ei perheiden tai äitien elämäntilannetta huomioivaksi. Miten voi historian valossa siis olettaa, että työelämä olisi täysin tasa-arvoinen myös perheellisille naisille?

Työelämä kaipaisi ennen kaikkea korjausta siihen suuntaan, että synnyttävistä naisista ei koituisi suurempaa kulua työnanatajalle kuin lapsen toisesta vanhemmasta. Kuluja pitäisi siten tasata molempien vanhempien työnantajien kesken. Kiistatta rakenteellinen ongelma on se, että jos työnantaja näkee nuoren naisen potentiaalisesti enemmän kuluja aiheuttavaksi ja siksi päätyy mieluummin yhtä pätevän miehen palkkaamiseen. Kyse on kuitenkin ongelmasta, joka on korjattavissa, jos vain tahtoa löytyy.

Onko naisen euro pelkkää kuvitelmaa?

Feministit nostavat usein esille käsitteen ”naisen euro”, mikä on vähemmän kuin miehen euro. Monet liberaalit kuitenkin katsovat, että naisen euro on harhaanjohtava käsite, koska palkkaerot heidän mielestään johtuvat enemmänkin siitä, että naiset tekevät keskimäärin vähemmän työtunteja. Ei siis siitä, että naiselle lähtökohtaisesti maksettaisiin samasta työstä eri palkka. Naiset myös valitsevat matalapalkka-alojen koulutuksen ja työpaikan vapaaehtoisesti, vaikka olisivat vapaita tekemään toisenlaisiakin valintoja. Naisilta kielletyt alat ovat onneksi jääneet historiaan, joten siinä mielessä mahdollisuuksien tasa-arvon pitäisi toteutua työmarkkinoilla.

Naisten vähemmät työtunnit voivat nähdäkseni johtua mm. siitä, että suurempi osa osa-aikatyön tekijöistä on naisia, naisvaltaisilla aloilla on enemmän oasa-aikatyötä tarjolla tai että perheelliset naiset ottavat useimmiten miehiä enemmän vastuuta lastenhoidosta ja siksi tekevät lyhyempää työpäivää. Pehevapaiden vaikutus naisten palkkakehitykseen alentavasti  on kiistatta yksi merkittävä tekijä palkkaepätasa-arvossa. Monien liberaalien mielestä kuitenkin mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu yhteiskunnassamme eikä naisia syrjiviä rakenteita ole. Naisten ura- ja perhevalinnat nähdään vapaaehtoisesti tapahtuvina, ei pakotettuina. Pakotettua on ainoastaan miesten asevelvollisuus, minkä feministit usein unohtavat tasa-arvopyrkimyksissään.

Itse kallistun sille näkökannalle, että vaikka matalapalkka-alan valinta on vapaaehtoista, niin on mahdollista, että kotoa saadut esimerkit ja asenteet ohjaavat jossain määrin poikia ajattelemaan tyttöjä enemmän uravalinnoissaan enemmän myös taloudellisia puolia. Sen sijaan tyttöjä ohjataan valitsemaan oma alansa enemmän oman mielenkiintonsa mukaan. Koulussakaan ei voida tytöille erikseen  kertoa, että ”nostakaa tavoitteenne korkeammalle ja ajatelkaa enemmän tulevaa palkkaanne”. Yksilöitä pitää ilmeisesti koulumaailmassa lähtökohtaisesti ohjata ajattelemaan omia mieltymyksiään eikä taloudellisia kannustimia. Lähtisikö muutos sukupuolittuneessa työelämässä sitten siitä, että sukupuolten malliesimerkit eri ammateissa toimisivat eri yksilöiden uravalintaa ohjaavana tekijänä? Naisten nykyistä suurempi lukumäärä esim. insinöörinä voisi toimia tulevaisuuden naissukupolvia ohjaavana mallina. Näen siis, että kotikasvatus ja yhteiskunnan malliesimerkit toimivat eri ammatteihin ohjaavina tekijöinä. Kyse on paljolti myös ohjaavista mielikuvista.

Miksi sitten hoiva-ala on matalammin palkattua kuin monet ns. miesvaltaiset alat, joihin pystyy kouluttautumaan vastaavan pituisella koulutuksella tai samantasoisessa oppilaitoksessa? Olisiko kysymys siitä, että hoiva-ala on pitkälti julkista tuotantoa, jolloin sinne ei ole syntynyt riittävästi palkkakilpailua. Hyvä esimerkki tästä on pääkaupunkiseutua viime vuonna kuohuttaneet  lastentarhanopettajien palkat, joita kuntakartellit ovat pitäneet matalina. Pulan pätevistä työntekijöistä pitäisi kuitenkin toimia palkkoja ylöspäin ohjaavana tekijänä. Palkkartellit ovat todennäköisesti tulleet tiensä päähän, mikä on hyvä asia.

Samat matalapalkkaisuuden säätelymekanismit pätevät myös opetusalaan. Kyse on hyvin pitkälle julkisesta alasta, jossa palkkakilpailua ei synny. Paljon toistettu mantra lisäksi on, että ”opettajat ovat kaikki yhtä päteviä, koska meillä on korkeatasoinen koulutus”. Pätevänä tunnettua opettajaa ei siis voi houkutella työhön paremmilla palkkaeduilla. Yksi merkittävä  tekijä palkkojen kehityksessä on mielestäni myös se, että miesvaltaisilla aloilla on perinteisesti ollut vahvemmat ammattijärjestöt takanaan – ja kaiken allensa jyräävät pomot. Naisvaltaiset alat ovat pitkälle jääneet jalkoihin palkkakehityksessä tästäkin syystä eli heikompien ammattiliittojen takia.

Miksi johtoportaalla on vähemmän naisia?

Johtajissa on tilastojen mukaan enemmän miehiä kuin naisia. Itse en koe, että yhteiskunnassamme olisi naisia tietoisesti syrjiviä rakenteita, joita pitäisi korjata. Uskon, että  kysymys on edellä luettelemista piilo-ohjauksesta tai sukupuolten erilaisista ominaisuuksista. Miehet saattavat olla herkempiä tavoittelemaan valtaa.  Edelleen saattaa valta-asemissa  toimia miehiä, jotka näkevät naiset heikompina johtajina kuin miehet ja siten he suosivat toisia miehiä. Tällöin on kysymys kuitenkin yksittäisistä yksilöistä ja heidän asenteistaan, ei yhteiskunnan järjestelmällisesti naisia syrjivistä rakenteista. Myöskin miesten yhteisöllisissä piireissä, kuten saunakerhoissa, on huomioitava se, että jos sisäpiirejä on, niin kenties rannalle jäävät naisten lisäksi myös ”epäsuositut” miehet. Kyse ei aina siis ole mustavalkoisesta pelkkään sukupuoleen kohdistuvasta ”syrjinnästä”.

Feministit turvautuvat usein sukupuolten kiintiöiden kannalle ratkaisuna tiettyjen positioiden epätasaiseen sukupuolijakaumaan. Liberaalit kuitenkin suhtautuvat kiintiöihin varauksella, koska niiden nähdään vain lisäävän ihmisten luokittelua sukupuolensa perusteella. Kuitenkin pätevyys on se, minkä pitäisi merkata, ei sukupuoli. Olisiko liberaalienkin sittenkin jätettävä takaportti sellaiselle ajatukselle, että esim. kun puhutaan positioista, niin miehet ovat keskimäärin naisia voimakastahtoisempia tai tavoitteellisempia? Tämän takia naiset tarvitsevat enemmän kannustusta pärjätäkseen miehisessä maailmassa? Mielestäni sukupuolikiintiöiden ei kuitenkaan pitäisi olla automaattinen ratkaisu, kun muitakin vaihtoehtoja on olemassa, kuten toisten naisten mentorointi ja kannustus urapolulla. Ihmisten pätevyyden tulisi lopulta olla keskiössä, ei sukupuolen.

Mikä on poliittisten naisjärjestöjen perintö?

Vihreät naiset on avoimesti feministinen järjestö. Etusivulla kerrotaan. että ”Vihreät Naiset ry on vaikutuskanava naisille, jotka tuntevat vastuuta elinympäristömme säilymisestä ja haluavat kehittää yhteiskuntaa tasa-arvoisemmaksi. Vihreä feminismi korjaa rakenteita siten, että syntyy kaikille reilumpi, syrjinnästä ja yleistyksistä vapaa yhteiskunta. Meille sukupuolen tulee olla lattia, jolta ponnistaa, ei katto, johon törmää.” Naisjärjestön jäsenet kantavat ylpeinä rintaneuloja #olenvihreäfeministi.

Perustuuko vihreä feminismi taustaoletukselle siitä, että yhteiskunta syrjii naisia? Tavoitteethan ovat sinänsä hyviä: kaikille reilumpi, syrjinnästä ja yleistyksistä vapaa yhteiskunta. Liberaalista näkökulmasta katsottuna feminismi nähdään kuitenkin ongelmallisena ideologiana erityisesti keinojensa suhteen. Feministit kannattavat useinkin erilaisia sukupuolikiintiöitä. Liberaalit eivät näe sukupuolen korostamista aiheellisena ratkaisuna. Ääritapauksissa he katsovat ihmisiä pelkkinä yksilönä, jolloin vinoumat voida jäädä huomaamatta. Jokin ratkaisu näiden kahden väliltä olisi aiheellinen.

Kokoomusnaiset on yksi perinteisimmistä naisjärjestöistä, joka on perustettu aikakautena jolloin naiset eivät olleet vielä tasa-arvoisia miehien kanssa. Heidän säännöissään on edelleen tiettyä menneisyyden kaikua. Toisin kuin Vihreät Naiset, Kokoomusnaiset kuitenkin kertovat edistävänsä mahdollisuuksien tasa-arvoa. Valitettavasti aie ei ole aina toteutunut, koska vuonna 2015 he ehdottivat varsin erikoisessa ulostulossaan ”miesveroa”. Tämä tarkoittaisi kokoomusnaisten mukaan sitä, että miehet maksaisivat veroa sen mukaan, mitä naisen eurosta puuttuu verrattuna miesten euroon. Heidän tiedotteessaan todettiin, että ”miesvero käytettäisiin valtionvelan ylimääräisiin lyhennyksiin”. Vaikka Keski-Suomen kooomusnaisten piirihallituksen puheenjohtaja myöhemmin selitti tiedotteen osuuden miesverosta olleen”huumoriosuus”, niin tämäntyypistä tiedotetta on siitä huolimatta vaikea unohtaa. Menneisyyden taakka muillekin naisjärjestöille? Kenties varoittava esimerkki, mihin ei pidä sortua julkisuuden tavoittelussa.

Feminismiä on muokattava omaan ideologiaan sopivaksi

Feminismi ei välttämättä sovi yhteen klassisen liberalismin kanssa. Mielestäni Liberaalinaisten ei lähtökohtaisesti pidäkään toisintaa puhtaasti vallitsevaa feminististä ajatusmaailmaa. Naisten houkuttelu puolueeseen tarvitsee esimerkkiä aktiivisesta poliittisesta toimijuudesta. Naisia pitää kannustaa hakemaan keskeisiä positioita. Pallo on saatava vierimään eteenpäin. Liberalismi ei ole pelkkää talouspolitiikkaa, joten myös toisenlaisia keskustelun avauksia tarvitaan erilaisilla painotuksilla. En näkisi lokeroitumista ja kuppikuntaisuutta sen enempää ongelmana kuin Liberaalinuortenkaan kohdalla. Harjoitettu feminismi on kuitenkin määriteltävä uudelleen omaan yksilönvapauksia kunnioittavaan ideologiaan sopivaksi. Tasa-arvo tarkoittaa myös sitä, että miehet ovat tasa-arvoisia naisten kanssa kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Miesten asevelvollisuus on yhtä lailla tunnustettava tasa-arvokysymyksenä, kuin naisten palkkakehitykseen heikentäväksi vaikuttava perhevapaamallikin.

 

 

 

Maakuntavaalien kiireinen aikataulu rikkoo räikeästi demokratian perusperiaatteita

JUHA SIPILÄN (kesk) hallitus on aikeissa hyväksyttää uudet vaalilait eduskunnassa toukokuussa, jolloin ne tulisivat voimaan aikaisintaan kesäkuussa. Maakuntavaalit on tarkoitus järjestää jo lokakuussa.

Tämä on ennennäkemättömän kiireinen aikataulu ilman järkeviä perusteita. Tällainen toiminta ei ole hyväksyttävää länsimaisessa demokratiassa. Maakuntavaalien järjestäminen vain neljä kuukautta uusien vaalilakien voimaantulon jälkeen rikkoo räi­keästi demokratian perusperiaatteita.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin vaalitarkkailun ohjekirjassa todetaan näin: ”On hyvän käytännön mukaista, ettei merkittäviä muutoksia vaalien laillisissa puitteissa tehdä vaalien alla, muuten kuin poikkeusoloissa ja silloin, kun lakimuutoksilla on laaja ­poliittinen tuki.”

Euroopan neuvoston alaisen – maailman johtavista perustuslakiasiantuntijoista koostuvan – Venetsian komission perus­ohjeistuksessa puolestaan painotetaan, ettei vaaleja koskevaan lainsäädäntöön pidä tehdä muutoksia vaaleja edeltävien 12 kuukauden aikana. Näin pitkä aika on katsottu tarpeelliseksi, jotta varmistetaan, etteivät lakeja säätävät puolueet saa itselleen epäreilua hyötyä siitä, että ne tietävät vaalilakien lopullisen sisällön ennen muita.

Lisäksi kansalaisille on an­nettava riittävästi aikaa hankkia tietoa uusista vaaleista ja vaalilaista.

Maakuntavaalien kiireinen ­aikataulu asettaa eduskunnan ulkopuoliset puolueet eriarvoiseen asemaan suurten puolueiden kanssa. Tämä johtuu kaavaillun kampanja-ajan sekä puoluelain mukaisen rahankeruu­ajan lyhyydestä. Kampanja-aika voi alkaa vasta uusien vaali­lakien tultua voimaan.

Uusien vaaleja varten perustettavien kansanliikkeiden tai puolueiden asema tulisi olemaan tätäkin ­tukalampi, koska kannattajakorttien kerääminen neljässä kuukaudessa on lähes mahdotonta niin kauan kuin sähköiset kannattajakortit eivät ole hyväksyttyjä.

Hallituksen demokratiaa rikkovia toimia ei voi hyväksyä missään tilanteessa. Erityisesti on todettava, että elämme vakaassa yhteiskunnassa ja talouden noususuhdanteessa, joten uusien vaalien hätiköityä aikataulua ei voi perustella muulla kuin hallituspuolueiden omilla hyötynäkökulmilla.

Maakuntavaalit tulee siten siirtää pidettäviksi eduskuntavaalien yhteydessä vuonna 2019, mikäli koko maakunta­uudistusta ei muiden sisällöl­listen epäkohtien takia peruta kokonaan ennen tuota ajan­kohtaa.

Johanna Vendelin

filosofian tohtori

Tuomas Jaanu

tekniikan tohtori

Amos Ahola

diplomi-insinööri

Liberaalipuolue

Julkaistu: Mielipide, HS 9.3.2018

Kesän projektini: tunnista ja kuvaa 100 luonnonvaraista kukkaa

Maitohorsmat

Sain 4. kesäkuuta aloittamani valokuvausprojektin,”tunnista ja kuvaa 100 luonnonvaraista kukkivaa kasvia Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi”, valmiiksi eilen 18. heinäkuuta. Aikaa tuon kukkamäärän keräämiseen  kului siis puolitoista kuukautta. Projekti alkoi valkovuokoista (huom. myöhäinen aloitusaika) ja päättyi vuohenputkeen. Tämä blogi kertoo projektini taustoista ja sen aikana tekemistäni luontohavannoista. Kokoelmani löytyy kokonaisuudessaan Pinterestistä: https://fi.pinterest.com/johannavendelin/100-finnish-summer-flowers/

Projektin taustaa

Olen omistanut vasta vähän aikaa digitaalisen järjestelmäkameran. Aikomuksena oli uuden kameran myötä opetella myös valokuvaamaan ”oikeasti”. Tämä tavoite alkoi toteutua viime talvena, jolloin aloitin työväenopistolla valokuvauskurssin. Monet minulle aiemmin tuntemattomat kameran säädöt tulivat kevään myötä pikkuhiljaa tutuiksi. Nyt vain pitäisi soveltaa oppeja käytäntöön. Varastin tutultani idean kuvata 100 luonnonvaraista kukkivaa kasvia. Tässä projektissa sain yhdistettyä sekä valokuvauksen, että luonnon monimuotoisuuden tutkiskelun, mikä on toinen suurista mielenkiintoni kohteista.

Raunioyrtti (Pori, Kirjurinluoto)

Alotin kuvaamisen siis kesäkuun alussa ja nyt heinäkuun 18. päivänä sain projektin valmiiksi. Kuvia kertyi lopulta yli sata, mutta toisaalta päädyin poistamaan välistä muutamia numeroituja kuvia, koska totesin niiden olevan enemmän tai vähemmän kaksoiskappaleita. Tämä kertonee osittaisesta tunnistamisen vaikeudesta. Kokonaismäärä on siis lopulta 102. Tietyistä kukista voi olla kaksikin kuvaa (toinen numeroimaton), jos olen toisella kerralla todennut saaneeni paremman otoksen. En ole kasviasiantuntija, joten olen tunnistanut suurimman osan kukista hyödyntäen loistavaa luontoportti-sivustoa, http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kukkakasvit/ lähinnä selailumenetelmällä. Myös kasvien latinankieliset nimet on poimittu. ko. sivustoilta. Osa tunnistuksista on tehty tuttuni kokoelmaa nuuskien. Osa tunnistuksista on edelleen epävarmoja, mutta parhaita ”veikkauksia”, joihin pääsin ilman asiantuntijoiden apua. Vartiosaaressa tosin sain apua tunnistukseen luontopolun kiertäneeltä porukalta, joten kiitos siitä! Osa alalajeista on vaikeaa erotella toisistaan, mutta aivan absoluuttiseen tunnistukseen en ole pyrkinytkään käyttämäni ajan puitteissa. Otan mielelläni vastaan kommentteja mahdollisista virheellisistä tulkinnoista.

Kuvauspaikat

Etsiskelin ja kuvasin lähinnä Helsingin alueella: Haaga, Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Ruskeasuo, Pasila ja Vartiosaari. Näistä kaupunginosista löytyy tienpenkkaa, merenrantaa, lehtoa (Vartiosaari), Keskuspuisto, niittyä ja kosteikkoa (Haagan alppiruusupuisto). Lisäksi kuvasin mökkini ympäristössä Salon Suomusjärvellä, josta löytyy lähinnä kangasmetsää, metsälammen reunustaa ja metsätien penkkaa. Automatkalla Pohjanmaalla ja Satakunnan alueella täydensin kokoelmaani. Näillä alueilla kuvasin teiden varsilla, vanhan maatalon ympäristössä Kauhajoella ja kosteikossa (Porin Kirjurinluoto).

Vartiosaaren harvinaiset kukat

Helsingin alueella Vartiosaari on yksi suhteellisen koskemattomista luonnontilaisista alueista. Oleskelin Vartiosaaressa pari vuorokautta juhannuksen jälkeen ja useimmat kuvat siellä näpsäisin Vartiosaaren luontopolun varrelta. Maaperä on Vartiosaaressa lehtomaisen rehevää, mutta lisäksi löytyy rantakallioita. Kokoelmani kenties harvinaisin kukka löytyikin

Lehtomaitikka, Melampyrum nemorosum

Vartiosaaresta: lehtomaitikka, jonka levinnäisyysalue Suomessa on melko suppea. Vartiosaaressa lehtomaitikka muodostaa paikoin runsaitakin kasvustoja. Toukokuussa olisi tosin voinut Vartiosaaressa tavata uhanalaisen rantaruttojuuren, Petasites spurius, jonka ainoa vakiintunut kasvupaikka Suomessa löytyy Vartiosaaresta. Helsingin suunnitelmat rakentaa ja ottaa Vartiosaari asuinkäyttöön kuulostavatkin hyvin kyseenalaisilta tällaisen ainutlaatuisen luontosaaren ollessa kyseessä.

 

Vartiosaaren lehtomaitikkaniitty

Missä luuraavat kissankellot?

Honkajoen kissankellot

Lähes jokainen tuntee kissankellon ainakin nimeltä. Lähempi tarkasteluni osoitti kuitenkin, että yksittäiset kellokasvit siellä täällä niityillä osoittautuivat poikeuksetta harakankelloiksi. Heräsi kysymys, että mihin ovat kissankellot kadonneet? Tässä on pieni ristiriita, koska Wikipedian mukaan kissankello on koko maassa yleinen, mutta minä sain autoilla Satakuntaan asti löytääkseni kissankellon. Satakunnassa vastaan tuli pieni päällystetty sivutie Honkajoella, jossa yllättäen oli hyvin runsaastikin kissankelloja tien molemmin puolin noin kilometrin pätkällä. En tiedä, mikä kyseisestä tienpenkasta tekee niin otollisen kasvupaikan juuri kissankellolle, mutta melko varmaa on, että lupiineja ei näkynyt. Valitettavasti lupiinit kuitenkin rehottivat erään saman tien varrella sijaitsevan talon läheisyydessä. Lienee siis ajan kysymys milloin lupiinit lähtevät sieltä leviämään ja luonnonvaraisten kukkien kasvupaikkoja valloittamaan.

Havaintoja tienvarsilta

Päivänkakkarat

Helsingissä pyöräillessäni (lähinnä kesäkuussa) tuijottelin pyöräteiden varsia. Melko monia tavallisia alkukesän kukkia löysinkin aivan kaupunkialueelta. Eräs hienoin keto-orvokkiesiintymä löytyi Ruskeasuolta, kallion kupeesta.

Pitkin Pohjanmaata ja Satakuntaa ajellessa näky tienvarsilla oli paikoin lohdutonta. Lupiinit rehottavat laajoilla alueilla, eikä sitten muuta näkynytkään. Toki niillä alueilla, joilla oli muutakin kasvustoa, näkyi mm. runsaasti maitohorsmaa ja mesiangervoa. Pienempien teiden varsilla esiintyi paikoin runsaastikin päivänkakkaroita tai peltosaunioita. Vaaleanpunaiset laikut kiinnittivät huomioni erityisesti Pohjanmaalla. Kukat paljastuivat virmajuuriksi: lehto- tai rohtovirmajuuri. Jälkimmäisen haju saa kollikissat vauhkoontumaan kiima-aikaan, mutta ihmisillä vaikutus on täysin erilainen: virmajuurirohto rauhoittaa. Varsinais-Suomessa en ole vastaavia laikkuja havainnut. Helsingissä löysin kävelyretkeni aikana yksittäisiä virmajuuria merenrannan läheisyydessä.

Muut havainnot

Helsingin alueella vanha kultuurikasvi, keltano on alkukesästä erityisen runsasta Pasilassa, Keskuspuistossa. Hämeenlinnan väylän alkupäässä sijaitsee melko luonnontilainen niitty, joka oli alkukesänä täynnä lemmikkejä, käenkukkia ja puna-ailakkeja. Samassa puistossa on oja, jonka varrelta löytyi upea keltakurjenmiekka sekä raunioyrttejä (ruotsin- tai rohtoraunioyrtti).

Eräs rantakallio Helsingin Munkkiniemessä tarjoaa yllättäen esittelyn erilaisista minttu/peippi/pillike -tyyppisistä kasveista.

Pillike Munkkiniemen rantakalliolla

Variaatiot lienevät näillä kasveilla yleisiä, niinpä tunnistukset jäivät epävarmoiksi, koska täysin luontoportin kuvia vastaavia kasveja ei löytynyt. Rantakalliot tarjoavat kuitenkin yllättävänkin monipuolisia lajeja aivan Helsingin alueella.

Eräät kaikkein vivahteikkaimmat kokoelmani kukat löytyivät kuitenkin metsälammen sekä yhden metsätien varrelta Salosta: uljas maariankämmekkä, tähtimäinen kurjenpolvi, vivahteikas metsävirna sekä helmeilevä pikkutalvikki. Lisäksi metsälammen rannalla kasvaa runsaasti kihokkeja.

Kuvaukselliset haasteet

Siankärsämö

Kokoelmani alkupään kukkia kuvasin pyöräillessäni Helsingin alueella. Mukanani oli tuolloin vain kännykkäkamera, mistä kameran säädöt ovat hukassa. Niinpä usein kävi

Luhtalemmikki

niin, että tarkennus meni jonnekin muualle kuin piti. Useat kuvat olen sen vuoksi ottanut uudestaan myöhemmin järjestelmäkamerallani. Heinäkuussa otetut kuvat on otettu pelkästään järkkärillä. Erityisen hankalaksi osoittautui keltaisten kukkien kuvaus. Säätöjä piti veivata moneen kertaan, jotta kukat eivät näyttäisi ylivalottuneilta. Varjoisat paikat toivat kuvaukseen oman

Rantakukka. Sorsa osui sopivasti taustalle.

haasteensa. Monet lähitarkennuksistani on tarkoituksella otettu isolla aukolla, jotta kuvaan tulisi kapea syvyysterävyys. Tässä olen ajatellut kuvauksellista puolta, enkä välttämättä ole edes tavoitellut luontokirjan kuvituksen tyyppistä vaikutelmaa lehtinensä kaikkinensa. Tietyt kukat on tosiasiassa helppo tunnistaa pelkästä kukinnosta, mutta lisää syvyyttä olisi jälkikäteen kaivannut erityisesti putkikasvien tunnistukseen, missä lehdet ovat erityisen tärkeitä tunnistuksen kannalta. Projektini aikana onnistuin saamaan iPhotos-kirjastoni täyteen, mikä osoittaa,  että kuvia tuli räpsittyä melko isoja määriä. Säätöjä tuli siis testailtua suuntaan jos toiseen.

 

 

Tohtorityöttömyys

Tämä kirjoitus löytyy myös Facebook-seinältäni 15.5.2017:

Annoin haastattelun Talouselämälle aiheesta tohtorityöttömyys.

Itse haluan tuoda julkisuuteen erityisesti Suomen tieteen kurjan tilan, missä huippututkimustakin ajetaan suruitta alas. Sanomatta jäi, että tutkimusryhmäni oli onnistunut hankkimaan myös huomattavan määrän yksityistä ja/tai EU-rahoitusta, mutta ei silläkään ole merkitystä silloin, kun laitoksen oma strategia painaa enemmän ja ”rönsyistä” halutaan eroon. Tällainen mielivaltainen tieteen alasajo on yksi syy miksi Suomeen tarvittaisiin parempaa tiedepolitiikkaa. Sellaista politiikkaa, joka huomioisi myös tutkimuksen laadun. Ulkopuolisen rahoituksen määrä voisi toimia myös jonkinlaisena mittarina sille, minkälaiselle tutkimukselle on kysyntää.

Lähes 50% työttömistä tohtoreista on pitkäaikaistyöttömiä. Se minuakin ihmetyttää, että tohtoreilla ei ole suurempaa kysyntää yksityisellä sektorilla. Tutkijakoulutuksen tarkoitushan on (joidenkin lähteiden mukaan) tuottaa tohtoreita myös yksityisen sektorin tarpeisiin. Koulutus ei silti käytännössä vastaa yksityisen sektorin tarpeita eikä verkostoituminen yksityisen sektorin suuntaan ole helppoa, mikäli tutkimuskonsortioissa on mukana vain akateemista väkeä.

Oman yritystoiminnan pystyttäminen on yksi ratkaisuista, mutta ideat kypsyvät välillä hitaasti. Mahdollisen uudelleenkouluttautumisenkin kanssa pitää olla myös tarkkana, jotta opiskelu on sivutoimista eikä siten menetä ansiosidonnaisia päivärahoja. TE-toimisto ohjaa ihmisiä kohti passiivisuutta, joten sitä vastan on kaikessa hiljaisuudessa taisteltava.

 

Elämää kuntavaalien jälkeen

Olen ollut poliittisessa toiminnassa mukana vuoden verran. Ensimmäiset vaalit sujuivat ”mukavissa merkeissä”. 143 ääntä ei ole vielä paljoa Helsingissä, mutta oma taustani (yksi vuosi mukana pienpuoluetoiminnassa; ei julkisuutta eikä vaalirahoitusta) huomioiden, tulos on kelpoinen. Vaalikampanjointiin en panostanut rahallisesti lähes lainkaan, joten vaalityöni perustui puhtaasti ihmisten tapaamiseen vaalikentällä, vaalikoneisiin ja someaktiivisuuteen. Joitakin blogikirjoituksia kirjoitin vaalien aikana. Lisäksi lähestyin tuttavapiiriäni vaalikirjein. Painatin myös omia flyereita, joita jaoin vaalikentillä.

Pienpuoluetoiminta on luonteeltaan pitkälti kansalaisaktivismia Suuret poliittiset puolueet ovat institutionaalisia toimijoita, jotka toimivat puoluetuen ja lahjoitusvarojen turvin. Sen sijaan pieni Liberaalipuolue toimii etupäässä oman jäsenistönsä rahoituksella. Koko puoluetoiminta on pyörinyt parinkymmenen aktiivin voimin. Sitä taustaa vasten yksi kunnanvaltuutettu ja neljä varavaltuutettua on hyvä suoritus puolueen ensimmäisissä kuntavaaleissa. Tämä tarkoittaa, että olemme mukana tekemässä kunnallispolitiikkaa kesäkuusta lähtien.

Miksi liityin pienpuolueeseen? Olin syvästi turhautunut nykyiseen politiikan tekoon. Viimeisenä niittinä järjettömät koulutusleikkaukset. Maamme tarvitsisi piristysruisketta ja todellisia rakenneuudistuksia, joita nykyiset puolueet etupiiriensä ja ay-liikkeen liekanarussa eivät kykene tekemään. Oma haluni on tehdä jotain hyödyllistä tämän maan hyväksi. Tällä hetkellä jännitän, osuuko jaossa minulle luottamuspaikkaa Helsingin kaupunginvaltuuston jaostosta tai toimikunnasta (varapaikkoja tarjolla). Neuvottelut tältä osin ovat vielä kesken.

Liberaalipuolueen puoluekokous järjestetään 27.5. Suomenlinnassa, jolloin myös hallitus organisoituu uudelleen. Olen ilmoittautunut olevani käytettävissä myös uudessa puoluehallituksessa.

Maakuntavaalit ovat jo ensi vuonna. Niitä silmälläpitäen on ensi kesänä tarkoituksenani osallistua puolueen iskuryhmän kanssa useampaankin kesätapahtumaan. Suunnitteilla ovat mm. seuraavat tapahtumat.

  • 28.5. Maailma kylässä -festivaalit (Helsinki)
  • 10.6. Porvoon Päivät Suomi 100
  • 13.6. Loviisan juhannusmarkkinat
  • 28.-30.6. Puistoblues, Järvenpää
  • 1.7. Helsinki Pride (kulkue)
  • 7.-9.7. Hangon regatta
  • 13.-16.7. Pori Jazz
  • 20.-23.7. Tall Ships Races, Turku
  • 26.8. Wuosisatamarkkinat, Vihti

 

 

 

 

Suojellaan lähiluonto – rakennetaan rohkeasti tornitaloja

Julkaistu US:ssa 7.3.2016

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, jota vastaan ei kannata taistella. Luonnon monimuotoisuuden hävittäminen ihmisen toimesta on globaali ilmiö, jota vastaan on taisteltava kaikin käytössä olevin rauhanomaisin keinoin. Menetettyä luontoa emme saa takaisin.

Tavoitteeni on nostaa ihmisten terveyden ja asumisviihtyvyyden edistäminen Helsingin kaupunkisuunnittelun ja/tai siihen liittyvän keskustelun keskiöön. Luontokontaktit ovat erittäin tärkeitä erityisesti lasten immuunipuolustuksen kehittymisen kannalta. Luonnolla on tutkitusti suotuisia vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen. Lähimetsissä leikkiminen, lenkkeily tai koiran ulkoiluttaminen ovat terveyttä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. On ekologisesti kestävää, jos asukkaat pääsevät kaupunkialueella helposti luonnon helmaan kävellen tai pyöräillen, eikä heidän tarvitse autoillen kulkea kaupunkialueen ulkopuolelle ulkoilemaan.

Leppävaaran tornitalo

Asuntoja on rakennettava Helsingin niemelle kiihtyvällä tahdilla, jotta asuntopula helpottuu. Samalla on tärkeää, että kaavoitetaan riittävästi moderneja toimistotiloja, jotta tulevat työpaikat sijaitsevat lähellä ihmisiä. Ristiriita on siinä, että Helsingin uudessa yleiskaavassa on lähimetsiä ja muita viheralueita liian suuripiirteisesti merkattu rakentamisen piiriin. Tämä on merkittävin uuden yleiskaavan heikkous. Täydennysrakentaminen on hyvä idea, mutta se on toteutettava nykyisten asukkaiden mielipiteitä kuunnellen ja luontoarvoja kunnioittaen.

Hyvä esimerkki kaupunkilaisten aktiivisuudesta oman asuinalueensa puolesta on Pro Meri-Rastila -yhteisö. Meri-Rastilan rakentamissuunnittelu tähtää alueen segregoitumisen vähentämiseen, mikä on kannatettava asia. Varjopuolena on alueen ylimitoitettu asuntorakentaminen, mikä sellaisenaan toteutuessaan vähentäisi paikallisia viheralueita jopa 28 prosenttia. Tällainen kaupunkisuunnittelu on lyhytnäköistä, koska kasvavalla kaupungilla on suuremmat tarpeet myös ulkoilualueiden suhteen. Aidosti kestävä kaupunkisuunnittelu ei johda siihen, että asukkaat pakotetaan hakemaan luontokontaktejaan kaupunkialueen ulkopuolelta. Viherkatot eivät korvaa menetettyjä maanpäällisiä ulkoilualueita.

Pro Meri-Rastila on esittänyt vaihtoehtoisia ideoita viheralueiden paremmasta hyödyntämisestä. He ovat ehdottaneet, että puisto- ja niittyalueille perustetaan luonnonmukainen ”Syötävä puisto”. Idea on kannatettava, koska luonnonyrttien viljely antaa ihmisille mahdollisuuden laittaa kätensä multaan ja siten hankkia hyödyllistä mikrobistoa vastustuskykyä vahvistamaanLisäksi marjat, hedelmät ja yrtit ovat terveellistä syötävää. Tämäntyyppistä viheralueitten kehittämistyötä pitäisi edistää koko Helsingin alueella.

Vaihtoehtoja tiiviin kaupunkialueen suunnitteluun on. Rakentamista ei saa liikaa säädellä liian tiukoin normein, vaan pitää voida rohkeasti rakentaa jopa 20-25 kerroksisia tornitaloja, jotta rakentamiseen sopiva pinta-ala tulee maksimaalisesti hyödynnettyä. Tyhjiä ja aikansa eläneitä toimistotaloja tulee purkaa ja tilalle on rakennettava entistä korkeampaa. Kaupunki ei saa jarruttaa kehitystä keinotekoisin toimenpitein – annetaan kysynnän ratkaista alueiden kohtalo. Kolmas vaihtoehto viheralueiden säästämiseksi on Helsingin voimakkaampi laajentuminen ulospäin. Kuntarajat ovat keinotekoisia esteitä. Rakennetaan tiiviimpää kaupunkialuetta myös Espooseen ja Vantaalle. Yhteistyössä piilee kestävän kaupunkikehityksen voima.

Miten saamme luontoarvojen puolustajien äänen paremmin kuuluviin rakentamisen huumassa?

Keinoja on monia. Valtuustoon pyrkivä Iltalehden blogisti on lähtenyt sotakirveet heiluen verbaaliseen ”vihersotaan” itse maalailemiaan vihollisia vastaan. Minä sen sijaan en kannata vastaavanlaista populismia ja vastakkainasettelua. Haluan tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Käsitykseni nimittäin on, että Hillmanin kuvailemaa yhtenäistä vihollisjoukkoa ei ole olemassa. Kyse on vain siitä, että luontoihmisten on saatava paremmin äänensä kuluviin kaupunkisuunnittelun saralla. Kehotan kaupunkilaisia äänestämään tulevaan Helsingin valtuustoon luonnon ja asukkaiden viihtyvyyden puolesta puhujia!

Kirjoittaja on filosofian tohtori, jonka viimeisin tutkimusprojekti käsitteli allergioiden mekanismeja ja luonnon monimuotoisuutta. Kirjoittaja on Liberaalipuolue – vapaus valita r.p:n hallituksen jäsen ja puolueen kuntavaaliehdokas Helsingissä.

Pro Meri-Rastila on esittänyt vaihtoehtoisia ideoita viheralueiden paremmasta hyödyntämisestä. He ovat ehdottaneet, että puisto- ja niittyalueille perustetaan luonnonmukainen ”Syötävä puisto”. Idea on kannatettava, koska  luonnonyrttien viljely antaa ihmisille mahdollisuuden laittaa kätensä multaan ja siten hankkia terveellistä mikrobistoa vastustyskykyä vahvistamaan. Lisäksi marjat, hedelmät ja yrtit ovat terveellistä syötävää. Tämäntyyppistä viheralueitten kehittämistyötä pitäisi edistää koko Helsingin alueella.

Vaihtoehtoja tiiviin kaupunkialueen suunnitteluun on. Rakentamista ei saa liikaa säädellä liian tiukoin normein, vaan pitää voida rohkeasti rakentaa jopa 20-25 kerroksisia tornitaloja, jotta rakentamiseen sopiva pinta-ala tulee maksimaalisesti hyödynnettyä. Tyhjiä ja aikansa eläneitä toimistotaloja tulee purkaa ja tilalle on rakennettava entistä korkeampaa. Kaupunki ei saa jarruttaa kehitystä keinotekoisin toimenpitein – annetaan kysynnän ratkaista alueiden kohtalo. Kolmas vaihtoehto viheralueiden säästämiseksi on Helsingin voimakkaampi laajentuminen ulospäin. Kuntarajat ovat keinotekoisia esteitä. Rakennetaan tiiviimpää kaupunkialuetta myös Espooseen ja Vantaalle. Yhteistyössä piilee kestävän kaupunkikehityksen voima.

Miten saamme luontoarvojen puolustajien äänen paremmin kuuluviin rakentamisen huumassa?

Keinoja on monia. Valtuustoon pyrkivä Iltalehden blogisti on lähtenyt sotakirveet heiluen verbaaliseen ”vihersotaan” itse maalailemiaan vihollisia vastaan. Minä sen sijaan en kannata vastaavanlaista populismia ja vastakkainasettelua. Haluan tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Käsitykseni nimittäin on, että Hillmanin kuvailemaa yhtenäistä vihollisjoukkoa ei ole ole olemassa. Kyse on vain siitä, että luontoihmisten on saatava paremmin äänensä kuluviin kaupunkisuunnittelun saralla. Kehotan kaupunkilaisia äänestämään tulevaan Helsingin valtuuston luonnon ja asukkaiden viihtyvyyden puolesta puhujia!

Kirjoittaja on filosofian tohtori, jonka viimeisin tutkimusprojekti käsitteli allergioiden mekanismeja ja luonnon monimuotoisuutta. Kirjoittaja on Liberaalipuolue – vapaus valita r.p:n hallituksen jäsen ja puolueen kuntavaaliehdokas Helsingissä.